dimecres, 26 de setembre de 2007

8. Millorar la nostra capacitat de representar els sectors més dinàmics.

Necessitem millorar la nostra capacitat de representar més sectors socials, i especialment els més dinàmics.

La societat civil avui i la seva relació amb el partit.

Bona part de les representacions i del dinamisme social es manifesta, s’organitza i, sovint, es mediatitza, mitjançant els mitjans de comunicació, especialment Internet, la qual cosa a més d’alterar les regles d’organització, difusió i impacte, també altera el contingut dels missatges, que es tornen més simples i més volubles.

Bona part de les organitzacions de la societat civil tradicional pateixen processos de canvi o de relleu generacional o de pèrdua del paper històric: hi ha nous protagonistes nous agents, nous lideratges.

Les entitats i associacions tradicionals tenen crisis d’afiliació, la participació, la implicació social es manifesta de formes noves i diferents: les persones sovint no assumeixen adscripcions permanents i eviten l’assumpció de noves responsabilitats.

Les organitzacions de la societat civil tampoc mantenen ja vincles permanents amb els partits, de manera que hem de crear noves complicitats i espais compartits per tal d’establir-hi o mantenir-hi bones relacions.

El partit massa sovint estableix interlocució amb la societat a partir de les institucions que governem, i no de la pròpia organització.

El partit ha obert nous espais de participació i contacte amb sectors dinàmics i nous protagonistes força exitosos: Xarxa llatina, Xabaca, etc. En altres àmbits, però, hem perdut molts referents o senzillament ens en falten o no hem aconseguit mai tenir un lideratge o uns referents prou sòlids. Convindria un esforç per homogeneïtzar en els diferents sectors i espais el paper del partit, només fruit d’una actuació planificada i d’una estratègia amb recursos – humans- per ser aplicada es pot aconseguir.

Relleu generacional, molts dels referents en sectors del partit són els mateixos de fa anys i ens falten noves complicitats amb els seus “successors”. Sovint això pot passar perquè el partit també ha de fer el seu de relleu, o perquè els nostres referents clàssics no ens donen la pista per ser substituïts ells mateixos.

Hem d’aconseguir augmentar i millorar el paper del nostre partit i dels nostres idearis, agenda i valors en els agents socials generadors d’opinió i d’iniciativa social.

Al segle XXI la transformació de la societat, l’assoliment dels nostres objectius polítics no es pot fer sense comptar amb la societat civil, adaptant-nos a les formes de ser i d’organitzar-se d’una època de poques filiacions i dogmes, d’alta exigència i poques lleialtats, de consignes fàcils, i de lideratges nous.


Objectius

  • Potenciar les interlocucions i complicitats amb dirigents d’entitats i societat civil i mantenir una relació de diàleg permanent i proximitat.
  • Potenciar la participació de militants i dirigents socialistes en entitats de la societat civil on hi convisquin sensibilitats polítiques diverses.
  • Elaborar nous plans estratègics per a totes les entitats i organitzacions directament vinculades al PSC.
  • Potenciar els vincles amb el món estudiantil – universitat i FP-.
  • Potenciar les organitzacions sectorials i temàtiques, així com la seva funció de cantera de professionals del partit que participaran de moviments diversos en les organitzacions del seu sector.
  • Seguir potenciant la participació d’immigrants en la societat civil i en espais del partit.
  • Crear un grup de treball que analitzi els moviments de protesta i la creació de plataformes i proposi actuacions tant d’estratègia política i comunicativa, com propostes d’àmbit governamental en els diferents nivells de Govern per adaptar i millorar la capacitat d’atenció i coneixement d’aquest moviment.
  • Ordenar i dissenyar una estratègia que unifiqui els actuacions comunicatives en nous mitjans de comunicació i presència i participació en mitjans de comunicació.


<< Tornar a la pàgina principal